Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

Odbiór zamówienia

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Należy pamiętać, aby przy odbiorze produktu od kuriera obejrzeć go i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (zarysowań, wgnieceń, otarć). Pomoże w tym kurier dostarczający przesyłkę, którego obowiązkiem jest upewnienie się, że wydawany produkt jest w dobrym stanie. Pracownik dostarczający zamówienia może wydać produkt tylko wtedy, gdy jego stan jest akceptowany przez kupującego. W razie stwierdzenia uszkodzeń prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez odbierającego przesyłkę w ciągu 7 dni powoduje, że wygasają jego roszczenia. Razem z produktem Klient otrzymuje instrukcję obsługi, oświadczenie

gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zakup produktu.

Prawo odstąpienia

W przypadku chęci odstąpienia od umowy uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Od zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. W takiej sytuacji należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza (wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się wewnątrz przesyłki oraz na stronie internetowej pod adresem www.topshop.pl). W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie ze zdaniem powyżej. Należy odesłać produkt w stanie nierozpakowanym, chyba że było to konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, czy Klient zakupił produkt we właściwym rozmiarze. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi kupujący. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej z dnia 25.12.2014 roku wysokość kosztów nadania paczki pocztowej szacowana jest maksymalnie na kwotę 24 zł. Zalecamy wysyłać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą paczką pocztową wraz z potwierdzeniem nadania. Rzeczy których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać od kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tej sytuacji uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Produkt należy zwrócić na adres: REKLAMACJE Studio Moderna Polska Sp. z o. o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza. Sprzedający dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny oraz kosztów wysyłki towaru do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że, Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wymiana rozmiaru

W przypadku chęci wymiany rozmiaru uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Aby dokonać wymiany produktu, który jest oferowany przez Sprzedającego w różnych rozmiarach (odzież oraz obuwie) należy odesłać go pod adres: Studio Moderna Polska Sp. z o. o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza. Zalecamy wysyłać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą paczką pocztową wraz z potwierdzeniem nadania. W takiej sytuacji, wymiana będzie możliwa tylko w przypadku, gdy rozpakowany produkt nie nosi śladów użytkowania. Koszt opakowania oraz odesłania produktu ponosi kupujący. Po dokonaniu wymiany produktu na inny rozmiar produkt nie podlega dalszej wymianie. Z niniejszego uprawnienia można skorzystać jedynie w 14 dni od dnia zakupu. Wymieniony produkt zostanie wysłany do Klienta kurierem na koszt Sprzedawcy.

Oświadczenie gwarancyjne

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne reguluje uprawnienia stron w zakresie stwierdzenia wad i usterek oraz sposobu i terminu ich usuwania, w tym ewentualnych konsekwencji finansowych. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Odmienny niż powyższy termin obowiązywania gwarancji (jeśli takowy gwarantuje Sprzedawca) zostanie zawarty w postaci dodatkowego dokumentu dołączonego do przesyłki. W przypadku wykupienia przez Klienta usługi „przedłużona gwarancja”- gwarant zobowiązuje się zawrzeć w przesyłce dodatkowy dokument o tym informujący. Podstawą gwarancji jest potwierdzenie zamówienia lub faktura, o ile 104441540 IN 199700 M 2/2 była wystawiona. Obowiązkiem dystrybutora w ramach gwarancji jest w szczególności bezpłatna naprawa lub wymiana rzeczy bądź zwrot zapłaconej ceny, o ile wady ujawnią się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji. Uprawniony do skorzystania z gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć

REKLAMACIJE

Studio Moderna Polska Sp. z o. o.

ul. Roździeńskiego 12

41-306 Dąbrowa Górnicza

Prosimy dołączyć do paczki wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dokładnym opisem zaistniałej usterki (wady). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jak i wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego. Gwarant dostarcza rzecz na swój koszt do miejsca, w którym została kupującemu wydana. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest posiadanie sprzętu kompletnego w oryginalnych opakowaniach. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione oraz korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

Informacje o przedsiębiorcy:

Dystrybutor produktu na Polskę: Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

181026.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail:info@napsie.pl
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail RODO@studio-moderna.com. Dane podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzamy w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji reklamacji. Państwa dane będą przez nas przetwarzane do momentu wygaśnięcia wszelkich obowiązków prawnych wynikających ze złożonej reklamacji.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do żądania od administratora (STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O.) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Państwa danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firma kurierska, bank, Poczta Polska, firma obsługująca magazyn Studio Moderna Polska.

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

Studio Moderna Polska Sp. z o. o.

tel.: 22 548 65 72

e-mail:

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00